Algemene voorwaarden en lesovereenkomst

Art 1. Algemeen.

Elke opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, of inschrijving, wordt door de rijschool als bindend beschouwd, tenzij schriftelijke annulatie binnen de 5 dagen na overeenkomst.

 

Art 2. Verplichtingen van de rijschool.

De rijschool is verplicht en ziet erop toe dat: 

 1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan deeisen gesteld door de wet. Hij is in het bezit van een brevet van beroepsbekwaamheid behaald aan het federaal departement Mobiliteit en Openbare werken.
 2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
 3. Alle noodzakelijke verzekeringen aanwezig zijn.
 4. De cursust wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van verval tot sturen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding maakt.

 

Art 3. Verplichting van de cursist.

 1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de rijlesgever tijdens de rijles op tevolgen.
 2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzeging zal de volledige les worden aangerekend. De lessen starten en stoppen steeds aan het filiaal kantoor.
 3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur datde cursist te laat was.
 4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de aanvang van de les aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten inrekening gebracht en kan een andere afspraak voor de les worden gemaakt.
 5. Voor een rijles die binnen de 24 uur wordt afgezegd, wordt de volledige les aangerekend, tenzij de afwezigheid wordt gestaafd met een medisch attest. 
 6. Voor de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie teverstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol-, en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij deelname aan een praktijkexamen beschikt over de nodige documenten. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van ontbreken van deze documenten. Over welke documenten u moet beschikken en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kan u terugvinden op de webiste van www.goca.be De retributies die worden in rekening gebracht bij laattijdigeannulatie of niet deelname aan het praktijkexamen zullen worden in rekening gebracht aan de cursist.

Art 4. Betaling

 1. Het saldo van de gepland theorie- of praktijklessen zullen worden voldaan  voor of bij de aanvang van de lessen, tenzij anders overeengekomenDe attesten te voorzien door de rijschool, die de cursist dient te bekomen na zijn opleiding, zullen pas worden afgelevert na volledige betaling van de gevolgde praktijklessen.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij kan gebruik maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
 3. Ingeval de cursist een factuur ontvangt, dient deze voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan. Ingeval de betalingstermijn verlopen is en de betaling blijft alsnog uit, zal de rijschool genoodzaakt zijn de vordering definitief uithanden te geven. De cursist zal aansprakelijk gesteld worden voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

 

Art 5. Praktijk examen met begeleiding en voertuig van de rijschool.

 1. De afspraak voor het praktijk examen wordt vastgelegd door de rijschool en kunnen doorgaan tijdens de normale openingsuren van het examencentrum. Niet op zaterdag en zondag en niet na 17u.
 2. Indien het examen door persoonlijke omstandigheden niet kan doorgaan en de cursist wenst zijn praktijkexamen te annuleren, dient dit te gebeuren minstens 3 werkdagen op voorhand. Bij iedere laattijdige annulatie zullen de retributiekosten aangerekend worden aan de cursist. De kostprijs van de retributies zijn terug te vinden op de website www.goca.be.
 3. De cursist is zelf verantwoordelijk om te na te gaan als alle voorwaarden om deelte kunnen nemen aan het examen in orde zijn. Dit wil zeggen een geldige identiteitskaart , een geldig voorlopig rijbewijs, de nodige attesten  of getuigschrift van onderricht. De datum van het praktijkexamen moet vallen binnen de geldigheidsperiode van 3 jaar na de datum geslaagd theorie. In geval de cursist niet aan één van deze voorwaarden voldoet en hieruit volgt dat hij/zij niet kan deelnemen aan het praktijkexamen, zullen de daaruit volgende retributies aan de cursist worden in rekening gebracht. 

 

Art 6. Beëndigen van de lesovereenkomst.

 1. Zowel de rijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds of vroegtijdig te beëindigen.
 2. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de cursist recht op terugbetaling van dit vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van de reeds genoten lessen alsmede de administratieve kost.

Art 7. Vrijwaring.

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij: 

 • De cursist zich zodaning misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersoverteding of aanrijding plaats vindt.
 • De cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardighed kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt.
 • De cursist een verval tot sturen is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 • De cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de rijschool is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor het is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend.
De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade dievoortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Art 10. Klachten.

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangboden diensten dient deze ter plaatse aan de kantoorverantwoordelijke of aan de directeur van derijschool kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten terplaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schrifelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

 

Zodra u wordt ingeschreven bij de rijschool, na schriftelijke of mondelinge afspraken en u ontvangt een lesplanning via mail of persoonlijk, verbindt u zich ertoe (stilzwijgend of nadrukkelijk) akkoord te gaan met deze bovenstaande algemene voorwaarden.

Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst worden voorgelegd aan een ouder, voogd of bevoegde verzorger.

© 2018 | Design by RedBit.agency   •   SEO & SEA by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!